آزمایشگاه فلوسیتومتری از مجموعه آزمایشگاه های اقماری آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در گروه ایمونولوژی مستقر بوده و آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد.

فایل ها