آزمایشگاه GC Mass از مجموعه آزمایشگاه های اقماری آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در دانشکده بهداشت شهرستان دامغان مستقر بوده و آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد.

فایل ها