بازدید اعضای بورد تخصصی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی 20 آذر 98 از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

بازدید اعضای بورد تخصصی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی 20 آذر 98 از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

اعضای بورد تخصصی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردیاز آزمایشگاه جامع تحقیقات بازدید نموده و با تجهیزات مستقر در این مرکز آشنا شدند.

اعضای بورد تخصصی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی 20 آذر 98 از آزمایشگاه جامع تحقیقات بازدید نموده و با امکانات و تجهیزات مستقر در این مرکز آشنا شدند.

کلمات کلیدی
خانم  صباغیان
تهیه کننده:

خانم صباغیان

تصاویر