برگزاری کارگاه آموزشی الکتروفورز SDS-Page به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ دوشنبه 1398/07/22

برگزاری کارگاه آموزشی الکتروفورز SDS-Page به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ دوشنبه 1398/07/22

کارگاه الکتروفورز SDS-Page به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد. تکنیک SDS-PAGE یک روش کم هزینه سریع و تکرار پذیر جهت مطالعه پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک می باشد. این روش به طور معمول برای بررسی ماحصل خالص سازی، محاسبه مقدار نسبی و تعیین وزن مولکولی ماکرومولکول هایی مثل پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک بکار می رود. در تکنیک SDS-PAGE به دلیل استفاده از ماده سدیم دودسیل سولفات (SDS) و همچنین ویژگی های عالی ژل پلی اکریل آمید قدرت تفکیک پروتئین ها بسیار خوب می باشد. SDS یک دترجنت آنیونی می باشد که با اتصال به نواحی هیدروفوب پروتئین ها آنها را دناتوره می کند. در واقع مولکول SDS با اتصال به پروتئین ها بار طبیعی آن ها را می پوشاند و توزیع یکنواختی از بارهای منفی بر روی آن ایجاد می نماید. در نتیجه این اتفاق، جداسازی پروتئین ها تنها بر اساس وزن مولکولی شان صورت می گیرد. در این تکنیک، جداسازی پروتئین ها تنها بر اساس وزن مولکولی شان خواهد بود. بدین معنا که هرچه اندازه مولکول بزرگتر باشد، حرکت آن به دلیل اصطکاک با محیط اطراف کمتر خواهد بود. مکان برگزاری : آزمایشگاه جامع تحقیقات تاریخ برگزاری : دوشنبه 22/07/1398 ساعت برگزاری : 9 صبح لغایت 15 بعد از ظهر مدرسین کارگاه : جناب آقای دکتر علی خالقیان مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه بیوشیمی سرکار خانم الهام قلی زاده دانشجوی ارشد بیوشیمی گروه هدف: دانشجویان تحصیلات تکمیلی به علت محدودیت فضا فقط 10 نفر در کارگاه پذیرش خواهند شد. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه جامع تحقیقات واقع در پردیس مجتمع آموزشی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه فرمایید.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم  شاکری مقدم
تهیه کننده:

خانم شاکری مقدم