برگزاری کارگاه آموزشی Western Blot به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/14 و 1398/11/15

کارگاه آموزشی Western Blot به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/14 و 1398/11/15 ساعت 9 صبح لغایت 15 با تدریس جناب آقای دکتر یوسفی و جناب آقای دکتر سالک اعضای محترم هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه جامع تحقیقات واقع در پردیس مجتمع آموزشی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه و یا با شماره تلفن 33654202-023 تماس حاصل فرمائید.

کارگاه آموزشی Western Blot به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات مورخ 1398/11/14 و 1398/11/15 ساعت 9 صبح لغایت 15 با تدریس جناب آقای دکتر یوسفی و جناب آقای دکتر سالک اعضای محترم هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می‌گردد. به علت محدودیت فضا فقط 10 نفر در کارگاه پذیرش خواهند شد.

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آزمایشگاه جامع تحقیقات واقع در پردیس مجتمع آموزشی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه و یا با شماره تلفن 33654202-023 تماس حاصل فرمائید.

خانم  صباغیان
تهیه کننده:

خانم صباغیان

تصاویر