اعضای شورای راهبردی

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر نوید دانایی

رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

دکتر پرویز کوخایی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (دبیر شورا)

دکتر سید سعید کسائیان

معاون آموزشی دانشگاه

دكتر داريوش پهلوان

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

دکتر علی خالقیان

رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

دکتر علی گوهری

معاون درمان دانشگاه