خدمات و انجام تست ها ذیل توسط آزمایشگاه:

انجام تست DPPH

انجام تست MIC-MBC

انجام تست آنتی باکتریال و آنتی بایوفیلم

اندازه گیری رهش و لودینگ دارو از نانو ذرات

تست همولیز

بررسی سمیت سلولی با استفاده از تست MTT

انواع تخلیص ها DNA-RNA و تعیین کیفیت و کمیت

کشت سلول جانوری(دفریزینگ،تعویض محیط و یک پاساژ)

کشت سلول های باکتریایی و قارچی