آزمایشگاه جامع تحقیقاتی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، به منظور آشنایی هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و سایر مراکز آموزش عالی، امکان برگزاری بازدیدهای گروهی از تجهیزات آزمایشگاهی این مرکز را فراهم نموده است. در صورت تمایل از طریق فرم موجود در همین صفحه، تقاضای خود را به پست الکترونیک آزمایشگاه به آدرس crl@semums.ac.ir ارسال فرمایید و یا جهت هماهنگی بصورت حضوری مراجعه نمایید.