ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

 

دکتر علی خالقیان

دکترای بیوشیمی / استادیار گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی