اعضای شورای علمی - فنی

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علی رشیدی‌پور

رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی

دکتر علی خالقیان

رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

دکتر فرهاد ملک

مدیر گروه داخلی

دکتر مجید جدیدی

مدیر گروه فیزیک پزشکی

دکتر سید رسول باقری

مدیر گروه فیزیوتراپی

دکتر عاطفه امینیان ­فر

رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی

دکتر حسن بابامحمدی

مدیر گروه داخلی و جراحی پرستاری

دکتر آیت رحمانی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دامغان

دکتر پرویز کوخایی

رئیس مرکز تحقیقات سرطان

دکتر محمدرضا اکبری عیدگاهی

رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

دکتر صنم مرادان

رئیس مرکز تحقیقات خون­ریزی­های غیرطبیعی رحم