اعضای شورای علمی - فنی

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علی رشیدی‌پور

رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی

دکتر حمید معدنچی

رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

دکتر فرهاد ملک

مدیر گروه داخلی

دکتر هادی طالشی آهنگری

مدیر گروه فیزیک پزشکی

دکتر سید رسول باقری

مدیر گروه فیزیوتراپی

دکتر عاطفه امینیان ­فر

رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی

دکتر ستاره سلطانی

مدیر گروه داخلی و جراحی پرستاری

دکتر آیت رحمانی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دامغان

دکتر بهمن یوسفی

رئیس مرکز تحقیقات سرطان

دکتر داوود باقرنصرآبادی

رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

دکتر مژگان رحمانیان

رئیس مرکز تحقیقات خون­ریزی­های غیرطبیعی رحم