برنامه کارگاههای آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

زمان برگزاری

ظرفیت کارگاه

برنامه کارگاه

فایل کارگاه

1

کارگاه اطفاء حریق

مهندس یحیایی

1395/08/02

100

آشنایی تئوری و عملی با مهار آتش در محیط آزمایشگاهی

فایل

2

کارگاه ایمنی آزمایشگاه

دکتر امراللهی

دکتر شهرابی

1396/02/24

47

آشنایی با عوامل خطرساز در محیط آزمایشگاه و SOPهای آزمایشگاه

فایل

3

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر قنبری

خانم پاکدل

1396/03/10

10

آشنایی با روشهای کار با حیوانات آزمایشگاهی

فایل

4

کارگاه آشنایی با Realtime PCR

دکتر خالقیان

دکتر یوسفی

دکتر حق مراد

مهرماه 1396

10

 

 

5

کارگاه آشنایی با آنالیز TOF

دکتر حسن زاده

دکتر باقری

آبان 1396

10

 

 

6

کارگاه آشنایی با مبانی کشت سلول

دکتر خالقیان

آبان 1396

10

 

 

7

کارگاه دزیمتری TLD

دکتر حسن زاده

آبان 1396

10

 

 

8

کارگاه آشنایی با HPLC

دکتر خالقیان

آذر 1396

10

 

 

9

کارگاه اصول تصویربرداری سونوگرافی از حیوانات آزمایشگاهی

دکتر حسن زاده

آذر 1396

10

 

 

10

کارگاه کشت سلول

دکتر خالقیان-فریده شاکری مقدم

آبان 1397

10

 

 

11

کارگاه فلوسیتومتری

دکتر پرویز کوخایی

دی ماه 1398

 

 

 

12

کارگاه آموزشی

Real Time

دکتر خالقیان

آبان ماه 1398

10

 

 

13

کارگاه آموزشی Western Blot

دکتر یوسفی و دکتر سالک

بهمن ماه 1398

10

 

 

14

کارگاه آموزشی HPLC

   دکتر خالقیان

بهمن ماه 1398

5

 

 

15

کارگاه کشت باکتری

فریده شاکری مقدم

آذر 1399

 

 

 

16

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر علی قنبری

تیر ماه 1400

5

 

 

17

کارگاه تست آنتی بیوگرام

خانم عالمی

مهرماه 1400

5