برنامه کارگاههای آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

زمان برگزاری

ظرفیت کارگاه

برنامه کارگاه

فایل کارگاه

1

کارگاه اطفاء حریق

مهندس یحیایی

1395/08/02

100

آشنایی تئوری و عملی با مهار آتش در محیط آزمایشگاهی

فایل

2

کارگاه ایمنی آزمایشگاه

دکتر امراللهی

دکتر شهرابی

1396/02/24

47

آشنایی با عوامل خطرساز در محیط آزمایشگاه و SOPهای آزمایشگاه

فایل

3

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر قنبری

خانم پاکدل

1396/03/10

10

آشنایی با روشهای کار با حیوانات آزمایشگاهی

فایل

4

کارگاه آشنایی با Realtime PCR

دکتر خالقیان

دکتر یوسفی

دکتر حق مراد

مهرماه 1396

10

 

 

5

کارگاه آشنایی با آنالیز TOF

دکتر حسن زاده

دکتر باقری

آبان 1396

10

 

 

6

کارگاه آشنایی با مبانی کشت سلول

دکتر خالقیان

آبان 1396

10

 

 

7

کارگاه دزیمتری TLD

دکتر حسن زاده

آبان 1396

10

 

 

8

کارگاه آشنایی با HPLC

دکتر خالقیان

آذر 1396

10

 

 

9

کارگاه اصول تصویربرداری سونوگرافی از حیوانات آزمایشگاهی

دکتر حسن زاده

آذر 1396

10