جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه، مدیریت محترم گروه آموزشی و یا عضو محترم هیأت علمی که متقاضی خدمات می‌باشند، دانشجو یا کارشناس مربوطه را مطابق فرم درخواست خدمات (فرم شماره1) به مدیریت آزمایشگاه جامع معرفی نموده و پس از موافقت ایشان طبق هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه و واریز هزینه‌های مربوطه به شماره کارت مجازی بانک مرکزی حساب درآمدی معاونت تحقیقات و فناوری: 0618-4092-9570-6367 و یا شماره حساب اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوری: 4001085703025611 و شناسه واریز: 359085771125700007012317121996 ، فرد معرفی شده در زمان مقرر آغاز به کار می‌کند. فرم مربوطه بایستی توسط دانشجو یا کارشناس مورد نظر به صورت حضوری به کارشناس آزمایشگاه جامع تحویل گردد. فایل فرم‌های درخواست خدمات مختلف آزمایشگاه جهت دانلود در زیر آمده است.

 

form1- فرم درخواست خدمات دستگاه اسپری درایر

form1- فرم درخواست خدمات میکروسکوپ نیروی اتمی

form1- فرم درخواست خدمات

form2- فرم درخواست بازدید از آزمایشگاه

form3- فرم درخواست برگزاری کارگاه

form4- فرم درخواست نگهداری نمونه در آزمایشگاه

form5- فرم رضایتمندی از نحوه خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

 

 

شماره تماس آزمایشگاه : 33654202-023