نام خدمت

هزینه آزمایش­ها برای دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان (ریال)

هزینه آزمایش­ها برای سایر دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی (ریال)

توضیحات

PCR

250000

400000

به ازای هر Run

Real Time PCR

1000000

1500000

به ازای هر  Run

HPLC

750000

1000000

به ازای هر نمونه

HPLC Grade Water

25000

-

به ازای 1cc

Flow Cytometry

سطح سلولی

100000

سطح سلولی

150000

به ازای هر نمونه از 1 تا 3  CDمارکر

درون سلولی

120000

درون سلولی

170000

Nano Drop

50000

100000

به ازای هر نمونه

اسپکتروفوتومتر

20000

30000

به ازای هر نمونه 

Microplate Elisa Reader

250000

500000

به ازای هر خوانش

Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader

Absorbance

400000

Absorbance

800000

به ازای هر خوانش

Luminometry, Fluorometry

600000

Luminometry, Fluorometry

1200000

کروماتوگرافی گازی

 GC))

تا سقف 5 نمونه

250000

تا سقف 5 نمونه

350000

 

واقع در دانشکده بهداشت شهرستان دامغان

(به ازای هر نمونه)

بیشتر از 5 نمونه

200000

بیشتر از 5 نمونه

300000

کروماتوگرافی گازی با شناساگر جرمی

Mass))

تا سقف 3 نمونه

700000

تا سقف 3 نمونه

800000

بیشتر از 3 نمونه

600000

بیشتر از 3 نمونه

700000

TOF) IMS)

50000

100000

به ازای هر نمونه

TLD Reader

50000

100000

به ازای هر خوانش

کوره الکتریکی

150000

250000

به ازای یک ساعت کار با دستگاه

Geiger Counter

50000

100000

به ازای هر نمونه

Laser Powermeter

100000

200000

به ازای یک ساعت کار با دستگاه

Imaging lab

سیستم عکسبرداری از لام

Microscopy Imaging System

10000

20000

 به ازای یک عکس

Animal Ultrasound Sonography

50000

100000

به ازای یک حیوان آزمایشگاهی

Ultrasonic Cleaner

150000

200000

به ازای هر 10 دقیقه

Horn Sonicator

150000

200000

به ازای هر 10 دقیقه

Fermentor

1000000

1500000

به ازای هر 24 ساعت

Spray dryer

500000

700000

حجم تا سقف 100 میلی‌لیتر

Freeze dryer

250000

500000

به ازای هر نمونه (ویال 10cc) در 24 ساعت

Autoclave

150000

300000

به ازای 1 ساعت و 30 دقیقه

Gel electrophoresis & Blothing lab apparatus

200000

250000

به ازای یک ژل (هزینه آزمایش شامل بافر تانک نیز می­­باشد)

Gel documentation system

20000

25000

به ازای یک عکس

SDS-PAGE

1500000

2000000

به ازای هر Run

Western Blotting

1500000

2000000

به ازای هر Run

Soxhelet Extractor

200000

300000

به ازای هر نمونه تا سقف 20 گرم ماده جامد

Clevenger

500000

600000

به ازای هر نمونه تا سقف 100 گرم پودر

Inverted-Fluorescent Microscope

100000

200000

به ازای هر عکس

Portable Nitrogen tank

100000

200000

به ازای 24 ساعت

Liquid Nitrogen 

100000

150000

به ازای هر لیتر

سانتریفیوژ یخچال­دار

120000

150000

به ازای یک ساعت کار با دستگاه

Research Incubator

50000

100000

به ازای 24 ساعت

Cold Shacker Incubator

80000

120000

به ازای یک ساعت

Co2 Incubator (Cell Culture)

100000

150000

به ازای 24 ساعت برای یک فلاسک 50cc

تصویربرداری با استفاده از دستگاه

Bio-AFM

به ازای هر ساعت 1750000

به ازای هر ساعت 2000000

نمونه قطعه،پودر و مایع پذیرش می‌شود

از هر نمونه سه تصویر برای مشتری ارسال خواهد شد

اندازه گیری نیروی چسبندگی هر نمونه 1300000

اندازه گیری نیروی چسبندگی هر نمونه 1400000

هزینه ­ها صرفا" جهت انجام خدمات دستگاهی می ­باشد (تهیه و آماده ­سازی نمونه­ ها بر عهده فرد متقاضی است).