نام خدمت

هزینه آزمایش­ها برای دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان (ریال)

هزینه آزمایش­ها برای سایر دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی (ریال)

توضیحات

PCR

800000

1000000

به ازای هر Run

Real Time PCR

1280000

1600000

به ازای هر  Run

HPLC

1440000

1800000

به ازای هر نمونه

HPLC Grade Water

25000

-

به ازای 1cc

Flow Cytometry

سطح سلولی

720000

سطح سلولی

900000

به ازای هر نمونه از 1 تا 3  CDمارکر

درون سلولی

960000

درون سلولی

1200000

Nano Drop

480000

600000

به ازای هر نمونه

اسپکتروفوتومتر

80000

100000

به ازای هر نمونه 

Microplate Elisa Reader

720000

900000

به ازای هر خوانش

Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader

Absorbance

800000

Absorbance

1000000

به ازای هر خوانش

Luminometry, Fluorometry

1000000

Luminometry, Fluorometry

1250000

کروماتوگرافی گازی

 GC))

تا سقف 5 نمونه

960000

تا سقف 5 نمونه

1200000

 

واقع در دانشکده بهداشت شهرستان دامغان

(به ازای هر نمونه)

بیشتر از 5 نمونه

1000000

بیشتر از 5 نمونه

1250000

کروماتوگرافی گازی با شناساگر جرمی

Mass))

تا سقف 3 نمونه

800000

تا سقف 3 نمونه

1000000

بیشتر از 3 نمونه

850000

بیشتر از 3 نمونه

1050000

TOF) IMS)

120000

150000

به ازای هر نمونه

TLD Reader

160000

200000

به ازای هر خوانش

کوره الکتریکی

960000

1200000

به ازای یک ساعت کار با دستگاه

Geiger Counter

80000

100000

به ازای هر نمونه

Laser Powermeter

160000

200000

به ازای یک ساعت کار با دستگاه

Imaging lab

سیستم عکسبرداری از لام

Microscopy Imaging System

52000

65000

 به ازای یک عکس

Animal Ultrasound Sonography

120000

150000

به ازای یک حیوان آزمایشگاهی

Ultrasonic Cleaner

200000

250000

به ازای هر 10 دقیقه

Horn Sonicator

240000

300000

به ازای هر 10 دقیقه

Fermentor

1200000

1500000

به ازای هر 24 ساعت

Spray dryer

960000

1200000

حجم تا سقف 100 میلی‌لیتر

Freeze dryer

960000

1200000

به ازای هر نمونه (ویال 10cc) در 24 ساعت

Autoclave

320000

400000

به ازای 1 ساعت و 30 دقیقه

Gel electrophoresis & Blothing lab apparatus

240000

300000

به ازای یک ژل (هزینه آزمایش شامل بافر تانک نیز می­­باشد)

Gel documentation system

40000

50000

به ازای یک عکس

SDS-PAGE

1360000

1700000

به ازای هر Run

Western Blotting

1600000

2000000

به ازای هر Run

Soxhelet Extractor

400000

500000

به ازای هر نمونه تا سقف 20 گرم ماده جامد

Clevenger

560000

700000

به ازای هر نمونه تا سقف 100 گرم پودر

Inverted-Fluorescent Microscope

200000

250000

به ازای هر عکس

Portable Nitrogen tank

240000

300000

به ازای 24 ساعت

Liquid Nitrogen 

1200000

1500000

به ازای هر لیتر

سانتریفیوژ یخچال­دار

480000

600000

به ازای یک ساعت کار با دستگاه

Research Incubator

400000

500000

به ازای 24 ساعت

Cold Shacker Incubator

40000

50000

به ازای یک ساعت

Co2 Incubator (Cell Culture)

560000

700000

به ازای 24 ساعت برای یک فلاسک 50cc

فریزر -20

560000

700000

به ازای یک باکس بمدت 1ماه نگهداری

فریزر -80

960000

1200000

به ازای یک باکس بمدت 1 ماه نگهداری

تصویربرداری با استفاده از دستگاه

Bio-AFM

به ازای هر ساعت 3000000

به ازای هر ساعت 3600000

نمونه قطعه،پودر و مایع پذیرش می‌شود

از هر نمونه سه تصویر برای مشتری ارسال خواهد شد

اندازه گیری نیروی چسبندگی هر نمونه 2500000

اندازه گیری نیروی چسبندگی هر نمونه 3000000

هزینه ­ها صرفا" جهت انجام خدمات دستگاهی می ­باشد (تهیه و آماده ­سازی نمونه­ ها بر عهده فرد متقاضی است).