آدرس سایت

نام سایت

https://rtvc.semums.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 

مراکز تحقیقاتی سراسر کشور

http://centrallab.sums.ac.ir

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات شیراز

http://tcf.tums.ac.ir/

آزمایشگاه جامع تحقیقات تهران

http://sbcrl.sbmu.ac.ir/

آزمایشگاه جامع تحقیقات شهید بهشتی

https://corelab.tbzmed.ac.ir/

آزمایشگاه جامع تحقیقات تبریز

http://rescentlab.mums.ac.ir /

آزمایشگاه جامع تحقیقات مشهد

http://centrallab.kmu.ac.ir/

آزمایشگاه جامع تحقیقات کرمان