خانم فریده شاکری مقدم                                                                                                                    خانم مهسا ایرجی

                 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بیوشیمی                                                                                           مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد بیوشیمی 

                 سمت : کارشناس ارشد آزمایشگاه جامع تحقیقات                                                                                      سمت:کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات       

                شماره تماس های ضروری: 09129677245                                                                                                                                                                   

               Email:f.shakerimoghadam@gmail.com