فریده شاکری مقدم                                                                                                      

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بیوشیمی                                   

 سمت : کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات                                                                                             

 شماره تماس های ضروری: 09129677245                                                                                                                                                                   

Email:f.shakerimoghadam@gmail.com