ارائه خدمات و افزایش بهره‌­­وری برای تأمین نیازهای پژوهشی در امر توسعه و تسهیل تحقیقات علوم پزشکی کشور.

 - ایجاد، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی تحقیقات علوم پزشکی کشور براساس نیاز واقعی.

-تقویت و توسعه رویکرد شبکه‌­ای در زمینه فعالیت‌­های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی.

 - استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی.

 - 
ارائه­ خدمات تخصصی برای کمک به انجام طرح‌های تحقیقاتی در کلیه سطوح دانشگاهی اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان در تمام مقاطع و کارمندان (همچنین ارائه­ خدمات تخصصی به سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی سراسر کشور به صورت خرید خدمت).

 - فراهم ­شدن مکانی برای ارتباط و همکاری بین کلیه گروه‌های آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه.

 -
تهیه وسایل، دستگاه‌ها و تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی در این محل به منظور استفاده کلیه گروه‌های بالینی و پایه.