ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه

جناب آقای دکتر علی خالقیان (دانشیار گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی)

تحصیلات:

لیسانس زیست شناسی/دانشگاه خوارزمی

کارشناس ارشد بیوشیمی/دانشگاه تهران

دکترای بیوشیمی / دانشگاه تهران

شماره تماس:09122737075

شماره داخلی:420

Email:khaleghian.ali@gmail.com  / khaleghian@semums.ac.ir