اعضای شورای راهبردی

  1. جناب آقای دکتر دانایی                       رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
  2. جناب آقای دکتر پرویز کوخایی               معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (دبیر شورا)

  3. دکتر سعید کسائیان                           معاون آموزشی دانشگاه

  4. دکتر داریوش پهلوان                         معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

  5. دکتر علی خالقیان                            رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات

  6. دکتر علی گوهری                           معاون درمان دانشگاه