اعضای شورای راهبردی

  1. جناب آقای دکتر کامران قدس                                       رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

  2. جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی                             معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (دبیر شورا)

  3. خانم دکتر رزیتا هدایتی                                                معاون آموزشی دانشگاه

  4. جناب آقای دکتر داریوش پهلوان                                    معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

  5. جناب آقای دکتر حمید معدنچی                                      رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات

  6. جناب آقای دکتر محمد خالقی هاشمیان                             معاون درمان دانشگاه