زیست‌شناسی سلول‌های بنیادی به عنوان یک زمینه علمی در حال رشد، این امکان را برای دانشمندان فراهم آورده است تا در زمینه‌هایی همچون مطالعات زیست‌شناسی تکوینی، آزمایش داروها، سم شناسی، مدل‌های بیماری و سلول درمانی به صورت گسترده تحقیق کنند. با توجه به نیاز روزافزون پژوهش‌های علمی به رده‌های سلول‌های بنیادی، رده سلولهای سرطانی، باکتری ها و قارچ ها، بانک زیستی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان را بر آن داشت تا در سرمایه‌گذاری‌ و تاسیس بانک سلول‌های بنیادی انسانی و دیگر پستانداران اقدام نماید. بر همين اساس بانک زیستی متعهد به همکاری نزدیک با جوامع پژوهشی و بالینی در زمینه تهیه سلول‌های فوق الذکر با کیفیتی مطلوب و هویتی شناخته ‌شده است.

شرایط دریافت سلول:

*جهت مشاهده لیست نمونه های موجود به بخش فرم ها مراجعه شود.

*فرم درخواست خرید را از بخش فرم ها دریافت و پس از تکمیل از طریق دورنگار یا پست الکترونیکی (sbb.crl@semums.ac.ir) به مرکز ارسال نمایید.

*هزینه مربوطه مطابق با تعرفه مصوب به شماره حساب (بانک رفاه کارگران): 165000326 درآمد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و یا به شماره کارت مجازی حساب درآمدی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز گردد.

* اين فرم بايد به تأييد مسئول واحد آموزشي يا تحقيقاتي محل كار متقاضي برسد.

* نام بانك سلول‌هاي انساني و جانوري مرکز بیوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و مشخصات نمونه گرفته شده بايد در انتشارات منتج از استفاده از اين سلول‌ها درج شود.

*متقاضيان نمونه‌هاي ذكر شده در اين فرم حق فروش، واگذاري و انتقال به غير و استفاده تجاري و درماني از نمونه‌هاي مورد تقاضا و نيز خروج نمونه‌هاي بومي از كشور را بدون كسب اجازه از بانك سلول‌هاي انساني و جانوريمرکز بیوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ندارند.

* مسئولیت هر گونه سوء استفاده یا کاربردهای غیرقانونی از نمونه‌ها برعهده متقاضي و سازمان متبوع او است.

شماره تماس آزمایشگاه: 33654202-023