آدرس پست الكترونيك:sbb.crl@semums.ac.ir

آدرس صفحه اينترنتي:http://crl.semums.ac.ir

تلفن: 33654202-023

تلفکس: 33654202-023

نشاني: سمنان-کیلومتر 5 جاده دامغان- پردیس علوم پزشکی استان سمنان- آزمایشگاه جامع تحقیقات