شرایط ارائه خدمات به سایر دانشگاه­ها

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان آماده ارائه­ خدمات به سایر دانشگاه­ها اعم از مراکز دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی در صورت کسب موافقت از مدیریت محترم آزمایشگاه می­باشد (براساس تصمیم شورای عالی آزمایشگاه، این آزمایشگاه صرفاًخدمات دستگاهی ارائه می­نماید).