لیست نمونه های موجود:

         لیست سلول های یوکاریوتی موجود در بایوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات

       لیست سلول های پروکاریوتی موجود در بایوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات

                                        MG63 Enterobacter cloacea
MKN45 Escherichia coli(XL1-Blue)
L6 Escherichia coli (DH5a)
LS Escherichia coli (JM109)
HL60 Escherichia coli (BL21 PLysS)
U87 Escherichia coli (TOP 10F)
CHO Escherichia coli
3T3 Bacillus Subtilis
LAN5 Staphylo coccus aureus
HT29 Salmonella typhi
4T Shigella dysenteriae
A459 Bacillus thuringiensis subspaces kurstaki
K562 Pichia pastoris (GS115)
SVP Pseudomonas aeruginosa
SW480 Acinetobacter baumannii
C6 Listeria monocytogenes
Vero  
SEM  
Reh