هر ساله میلیون‌ها نمونهی زیستی با اهداف مختلف از جمله مطالعات بنیادی، کارآزمایی بالینی و اپیدمیولوژیکی در سرتاسر دنیا جمع‌آوری می‌شود. نمونه‌های زیستی برای انجام بررسی در آینده، در بانک‌های زیستی نگه‌داری می‌شوند. نمونه‌های خون، بافت‌های فریزشده و پارافینه رایج‌ ترین انواع نمونه‌های بانک‌های زیستی محسوب می‌شوند.

نمونه‌های زیستی گنجینه‌ا‌ی ارزشمند از منابع اولیه‌ی داده‌های مطالعات پژوهشی می‌باشند. استاندارد بین‌المللی بر این پایه بنا شده است که نمونه‌های زیستی در بانک‌های مخصوص به خود تحت شرایط استاندارد نگه‌داری می‌شوند و در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیرند.

با توجه به نیاز محققان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به نمونه‌های سلولی، بافتی جهت گسترش مطالعات پژوهشی خود و با هدف ایجاد مرکزی توانمند در حفظ و نگه‌داری نمونه‌های بیولوژیکی که از طرح‌های بزرگ کوهورت بدست می‌آید، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و ریاست محترم آزمایشگاه جامع تحقیقات با فراهم کردن شرایط لازم وتجهیزات مورد نیاز (از جمله ایجاد اتاق تمیز، خریداری سانتریفیوژ، میکروسکوپ اینورت فلورسانت، انکوباتور CO2، فریزرهای 80-، تانک‌های ازت، ‌راه اندازی دستگاه ازت‌ساز در اتاق سرد آزمایشگاه جامع تحقیقات و سایر ملزومات اتاق کشت سول) درشکل‌گیری بانک زیستی دانشگاه نقش مهمی را ایفا کردند. این بانک زیستی در ارتباطی دوسویه در صدد همکاری با محققین داخل و خارج از دانشگاه جهت حفظ منابع و افزایش کیفیت و ارتباط تحقیقات و بالین پایه‌گذاری شده است و بنا دارد در سه حوزه بانک سلولی، بانک مولکولی و بانک نمونه‌های بیولوژیک فعالیت خود را گسترش دهد.

 

مسئول: دکتر علی خالقیان

شماره تماس آزمایشگاه: 33654202-023