آزمایشگاه جامع تحقیقات از بدو تاسیس دو مولفه ارائه خدمات آموزشی و ارائه خدمات پژوهشی را در سرلوحه کار خویش قرار داده است، بنابراین برای آموزش فرایندهای تحقیقاتی به دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه آموزشی برگزار می گردد.

بدیهی است آزمایشگاه جامع طی ساز و کار مشخصی که برای کارگاه های آموزشی دارد به گونه ای عمل می کند که دانشجویان بیشتری از این خدمات آموزشی منتفع شوند.

فرد متقاضی جهت برگزاری کارگاه به همت آزمایشگاه جامع تحقیقات (فرم درخواست کارگاه) را باید ارسال فرماید.